GDPR

Από την Κανονιστική Συμμόρφωση στην Επιχειρηματική Ευκαιρία

Business Advantage

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Η Προστασία των Δεδομένων & της Ιδιωτικότητας είναι Επιχειρηματικό Πλεονέκτημα

Η εφαρμογή του Γενικού  Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δημιουργήσει ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, σε όλα τα κράτη μέλη, θεσπίζοντας κανόνες για την επεξεργασία και την κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων. Υποχρεώνονται όλες οι επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα,  που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να το αποδεικνύουν. Η απώλεια δεδομένων εκτός από σοβαρές οικονομικές συνέπειες και πρόστιμα,  πλήττει σοβαρά το όνομα και τη φήμη της εταιρείας.

Η ασφάλεια των Δεδομένων & Πληροφοριών και η Προστασία της Ιδιωτικότητας είναι  πλέον καθημερινό μέλημα κάθε επιχείρησης. Ταυτόχρονα, αποτελεί και ένα επιχειρηματικό εργαλείο που ενισχύει την πελατοκεντρική προσέγγιση και δίνει ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες.

Σας  παρέχουμε Ολιστική Προσέγγιση, για να εγγυηθούμε  ότι καλύπτουμε κάθε περιοχή της Διαχείρισης & Οργάνωσης Πληροφοριών και Ασφάλειας  των Δεδομένων. Μαζί μας  η  συμμόρφωση μετατρέπεται  σε επιχιρηματική ευκαιρία.

Η Ομάδα μας, έχει άριστη επιστημονική κατάρτιση, τεχνογνωσία, διεθνείς πιστοποιήσεις. Έχει υλοποιήσει εκατοντάδες έργα στην Ελλάδα και την Ε.Ε. που μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε:

Συνεχίστε την καθημερινή σας επιχειρηματική δράση και αφήστε τους Κανονισμούς σε εμάς

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

U

Διάγνωση Ελλείψεων

“Θέλω να ξέρω πόσο απέχουμε από τη συμμόρφωση και τι πρέπει να κάνουμε”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Υλοποίηση - Κάλυψη Κενών

“Θέλω όλες οι δραστηριότητες μας να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς”

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Συνεχής Υποστήριξη

“Θέλω υποστήριξη από αξιόπιστους επαγγελματίες”

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Z

Επικαιροποίηση

“Θέλω να ανταποκρίνομαστε σε νέες απαιτήσεις και να διατηρούμε το επίπεδο συμμόρφωσης υψηλό”

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Εκπαίδευση

“Θέλω όλο το προσωπικό μας  να εκπαιδεύεται και η προστασία δεδομένων να γίνει η κουλτούρα του”

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

i

Πακέτα Συμμόρφωσης

“Θέλω ένα  Πλήρες & Οικονομικό Πακέτο σαν Ελεύθερος Επαγγελματίας ή Μικρομεσαία Επιχείρηση”

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

U

Διάγνωση Ελλείψεων

person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

Διαδικασίες & Πολιτικές (Business Audit)

Περισσότερα...

Εξέταση των εσωτερικών διαδικασιών,  πολιτικών, που αφορούν επεξεργασίες δεδομένων, κλπ. Αντίστοιχιση του λειτουργικού μοντέλου με τις επεξεργασίες δεδομένων

Νομικός Έλεγχος (Legal Audit)

Περισσότερα...

Πλήρης νομικός έλεγχος σε συμβάσεις, φόρμες, όρους, τρόπους επικοινωνίας, προωθητικές ενέργειες, κλπ.  σχετικά με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, δημόσιες αρχές, κλπ.
Έλεγχος για την ορθή διαχείριση δεδομένων και διαδικασιών σχετικά με τους εργαζομένους.
Έλεγχος για τη διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ

Έλεγχος Παρουσίας στο Internet & Social Media

Περισσότερα...

Αξιολόγηση πολιτικών, διαδικασιών, φορμών, όρων, ενημέρωσης, επικοινωνίας & διαφήμισης, συγκατάθεσης, newsletters, πολιτικές απορρήτου και cookies, κλπ.

Ασφάλεια Υποδομών Πληροφορικής, Δικτύων & Διαδικτύου (IT Audit)

Περισσότερα...

Αποτύπωση του περιβάλλοντος πληροφορικής και δικτύων, προσβάσεων, τηλεπικοινωνιών, e-mail, βάσεων δεδομένων, servers και σταθμών εργασίας,  κλπ. και έλεγχος τρωτότητας αυτών (vulernability assesment)

Μελέτη Αποκλίσεων (Gap Analysis)

Περισσότερα...

Εκπόνηση λεπτομερούς μελέτης αποκλίσεων ανα δραστηριότητα συσχετιζόμενη με τις απαιτήσεις του GDPR

Σχέδιο Υλοποίησης Συμμόρφωσης (Action Plan)

Περισσότερα...

Δημιουργία αναλυτικού σχεδίου δράσης με προτεινόμενες ενέργειες ανά επεξεργασία, δραστηριότητα, οργανωτική μονάδα της εταιρείας σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, με σκοπό να αποτελέσει τον οδηγό προς τη συμμόρφωση και σημείο ελέγχου αυτής

Υλοποίηση – Κάλυψη Κενών

person holding jigsaw puzzle piece

Επανασχεδιασμός Διαδικασιών

Περισσότερα...

Επανασχεδιασμός διαδικασιών & πολιτικών βάσει των ευρημάτων της Διάγνωσης Ελλείψεων ώστε να συμμορφωθούν με το κανονιστικό πλαίσιο

Επανασχεδιασμός Συμβάσεων, Εντύπων, Πολιτικών

Περισσότερα...

Επανασχεδιασμός συμβάσεων, όρων, πολιτικών απορρήτου, ενημέρωσης, διατήρησης αρχείωνμ κατηγοριών υποκειμένων, κλπ. βάσει των ευρημάτων της Διάγνωσης Ελλείψεων ώστε να συμμορφωθούν με το κανονιστικό πλαίσιο από νομική και λειτουργική άποψη

Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής & Διαδικτύου και Πολιτικές

Περισσότερα...

Κάλυψη κενών που εντοπίστηκαν κατά το ΙΤ Audit, ορθή διαβάθμιση δικτύων, αναγκαιότητα κρυπτογράφησης δεδομένων, κλπ.

Συγγραφή πολιτικών ασφάλειας σχετικά με συστήματα πληροφορικής, προσβάσεων, χρήσης e-mail, διαδικτύου, φυσική ασφάλεια, αντιγράφων ασφαλείας (backup), χρήσης laptops, USBs, κινητών τηλεφώνων, κλπ.

Επανασχεδιασμός Παρουσίας στο Διαδίκτυο

Περισσότερα...

Επανασχεδιασμός όρων, κειμένων, πολιτικών απορρήτου, cookies, φορμών επικοινωνίας, ενεργειών προώθησης, κλπ. σύμφωνα με το κανονιστικό πλάισιο και τις πρακτικές ασφάλειας στο διαδίκτυο

Data Mapping & Καταγραφή Επεξεργασιών (Αρ. 30)

Περισσότερα...

Σχηματική απεικόνιση όλων των ροών δεδομένων με αποτύπωση των εμπλεκομένων μερών εντός και εκτός της εταιρείας, καθώς και το είδος των δεδομένων, την πηγή προέλευσης, τον τρόπο μεταφοράς, το χρόνο και τα μέσα διατήρησης, κλπ.

των ροών των πληροφοριών.Δημιουργία του αρχείου καταγραφής επεξεργασιών σύμφωνα με το Αρ. 30 του κανοονιμού σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και τις διεθνείς πρακτικές

Εκτίμηση Αντικτύπου (DPIA)

Περισσότερα...

Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης αντικτύπου στην ιδιωτικότητα (DPIA – Data Protection Impact Assesment) σε όσες επεξεργασίες θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στα προβλεπόμενα από τον κανονισμό και τις αρχές προστασίας δεδομένων. Σκοπός είναι να προσδιορισθούν και αξιολογηθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι που μπορεί να προκληθούν από ενδεχόμενες παραβιάσεις δεδομένων σε φυσικά πρόσωπα καθώς και μέτρα ασφάλειας για την προστασία τους

Δημιουργία Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων

Περισσότερα...

Δημιουργία του σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης (Incident Response Plan) με αναλυτικές οδηγίες και πολιτικές, μέλη ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών, πρωτόκολλα αντιμετώπισης, εκτίμηση επιπτώσεων, προϋποθέσεις ενημέρωση αρχών και φυσικών προσώπων για παραβίαση, αντιμετώπιση κρίσης, επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες, κοινό, δημόσιες αρχές, κλπ.

Μελέτη για Ασφαλιστική Κάλυψη Κινδύνων από Απώλεια Δεδομένων (Cyber Insurance)

Περισσότερα...

Έλεγχος με βάση τη μεθοδολογία και τις απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών που καλύπτουν τις επιπτώσεις από  απώλεια δεδομένων με ασφαλιστικά προγράμματα

Μελέτη για Αναβάθμιση της Φυσικής Ασφάλειας

Περισσότερα...

Μελέτη με διαπιστώσεις και προτάσεις αναβάθμισης της φυσικής ασφάλειας υποδομών, εγκαταστάσεων, κλπ.

Συνεχής Υποστήριξη

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στη Διοίκηση της Εταιρείας

Περισσότερα...

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στη Διοίκηση της Εταιρείας σε θέματα προστασίας δεδομένων & πληροφοριών, εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών και τεχνικών μέτρων, εντοπισμός αδυναμιών & λειτουργικών κινδύνων, χρονοδιαγράμματα, έλεγχοι, εκπαίδευση, κλπ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, η πρόληψη διαρροών και αποφυγή προστίμων. 

DPO as a Service

Περισσότερα...

Σε πολλές περιπτώσεις ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) είναι υποχρεωτικός από τον Κανονισμό. Ο ορισμός εξωτερικού DPO συνήθως είναι η καλύτερη λύση για την εταιρεία σας. Η RBL προσφέρει υπηρεσίες DPO που καλύπτουν νομικά θέματα, θέματα πληροφορικής & ασφάλειας πληροφοριών καθώς και επιχειρηματικών λειτουργιών. Οι σύμβουλοι μας με διεθνείς πιστοποιήσεις, εμπειρογνωσία και επιστημονική κατάρτιση διασφαλίζουν την εφαρμογή της συμμόρφωσης στην πράξη

Coaching to DPO

Περισσότερα...

GDPR Help Desk

Περισσότερα...

Παρέχουμε υποστήριξη, γνωμοδοτήσεις, εξέταση συμβάσεων, συμβουλές, επίλυση αποριών που μπορεί να αντιμετωπίσετε σχετικά με  προσωπικά δεδομένα και εφαρμογής του GDPR. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω
e-mail, τηλεφώνου και τηλεδιάσκεψης

Ανταπόκριση σε Αιτήματα Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Περισσότερα...

Με τον  GDPR τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων (π.χ. εργαζόμενοι, πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες, συνεργάτες) σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα ενδυναμώνονται και μάλιστα ορίζονται χρονικά περιθώρια για την ανταπόκριση σε αυτά. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για τον τρόπο χειρισμού αιτημάτων από φυσικά πρόσωπα

Αντιμετώπιση Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων

Περισσότερα...

Περιστατικά παραβίασης δεδομένων ισοδυναμούν με κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η RBL αναλαμβάνει τη διερεύνηση, την έρευνα, την αντιμετώπιση, τη διαχείριση  ενός περιστατικού από νομική, τεχνική και επιχειρησιακή πλευρά. Προετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα για ενημέρωση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των φυσικών προσώπων, του κοινού, των συνεργατών, κλπ. καθώς και προτείνουμε τις ενέργειες για ανάκαμψη από ένα περιστατικό

Ασκήσεις Ετοιμότητας για Αποφυγή Παραβιάσεων (π.χ. phishing, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση)

Περισσότερα...

Θεωρούμε ότι η καλύτερη πρόληψη για την αποφυγή και αντιμετώπιση παραβιάσεων είναι η εκπαίδευση.

Διοργανώνουμε προσομοίωση παραβιάσεων βάσει σεναρίων με στόχο την εγρήγορση του προσωπικού και τη δημιουργία κουλτούρας προστασίας των πληροφοριών στην εταιρεία.

Σαν συνεργάτης της WEBROOT, ηγέτιδας εταιρείας σε θέματα προστασίας πληροφοριών, προσομοιώνουμε  “επιθέσεις” phishing που ακολουθούνται από σχετική εκπαίδευση. Δίνουμε αναλυτικά reports όπου εμφανίζεται η πρόοδος στην αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων.

Z

Επικαιροποίηση

Ενημέρωση για τις Τρέχουσες Εξελίξεις

Περισσότερα...

Ενημέρωση των αρμοδίων στελεχών της εταιρείας για τις εξελίξεις στο κανονιστιτικό πλαίσιο, την εισαγωγή νέων οδηγιών και νόμων, αποφάσεις Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μελέτη για τις προσαρμογές που απαιτούνται στην εταιρεία.

Περιοδικοί Έλεγχοι & Επικαιροποίηση Διαδικασιών

Περισσότερα...

Διενέργεια περιοδικών ελέγχων αξιολόγησης του επιπέδου συμμόρφωσης. Επικαιροποίηση διαδικασιών & πολιτικών σύμφωνα με αποφάσεις και οδηγίες των Αρμοδίων Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Εποπτικό Συμβούλιο

Διεξαγωγή Penetration Test

Περισσότερα...

Οι απειλές και οι επιθέσεις στο περιβάλλον των  συστημάτων πληροφορικής & δικτύων είναι καθημερινό φαινόμενο. Διενεργούνται περιοδικά penetration tests σύμφωνα με τις εξελίξεις στο χώρο του cyber security ώστε να διαπιστώνονται τυχόν ευπάθειες και να αντιμετωπίζονται ανάλογα

Πιστοποιήσεις

Περισσότερα...

Η Πιστοποίηση στα διάφορα πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και την επιχειρηματική συνέχεια αποτελούν βασικό στοιχείο του Corporate & Data Governance.

Παρέχουμε υπηρεσίες για το ISO27001 και ISO 22301.

 

Εκπαίδευση 

Αποτελούμε το σημείο αναφοράς στην εξειδικευμένη εκπαίδευση, προσφέρουμε πλήρη σειρά  βιωματικών  προγράμματων που ενισχύουν την κουλτούρα ασφάλειας και διαχείρισης πληροφοριών και απευθύνονται σε όλους τους ρόλους και βαθμίδες του προσωπικού σας.

Η RBL είναι συνιδρυτής  και διαχειριστής του DPO Academy,  του πρώτου εκπαιδευτικού φορέα στην Ελλάδα, εξειδικευμένου στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και στο ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data protection Officer – DPO).
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα οδηγεί σε

Πιστοποίηση ISO 17024 από την TUV Austria Hellas

Η εκπαίδευση πάνω από 2.500 στελεχών από κάθε κλάδο της αγοράς, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη σας.

Δυνατότητα και  για on-line Παρακολούθηση

Δυνατότητα επιδότησης  μέσω ΛΑΕΚ 

DPO Executive

Περισσότερα...

Το πρώτο και πρωτοποριακό πρόγραμμα  εκπαίδευσης στελεχών που επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο DPO ή να συμμετέχουν σε ομάδες διαχείρισης δεδομένων. Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση ISO17024 από την TUV Austria Hellas και παρέχεται σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas και τη Νομική Βιβλιοθήκη

GDPR Awareness

Περισσότερα...

Οι βασικές αρχές του GDPR που όλοι πρέπει να γνωρίζουν 

Έλεγχος Συμμόρφωσης Εφαρμογής GDPR

Περισσότερα...

Έλεγχος του επιπέδου συμμόρφωσης, κρίσιμες περιοχές συμμόρφωσης, μόνιμη εποπτεία, αναφορές, accountability, toolkitελέγχου. Η απαραίτητη εκπαίδευση για τον DPO και όσους ασχολούνται με την Προστασία Δεδομένων για να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο  

Ασφαλές Περιβάλλον Απομακρυσμένης Εργασίας

Περισσότερα...

Πλαίσιο, Απαιτήσεις, Προσωπικά Δεδομένα, Ασφάλεια, Συμβάσεις, Επικοινωνία

Πρακτική εφαρμογή καθημερινών Μέτρων Ασφάλειας Πληροφοριών

Περισσότερα...

Η αξία των πληροφοριών, πως οι πληροφορίες εκτίθενται σε κίνδυνο, η προστασία τους σε ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα, internet, δίκτυα, συσκευές αποθήκευσης, κινητά μέσα, χρήση email & αντιμετώπιση phishing, η πολιτική του «καθαρού γραφείου”, πολιτικές ασφάλειας, φυσική ασφάλεια, αναφορά περιστατικών παραβίασης, κουλτούρα ενίσχυσης της εμπιστευτικότητας-ακεραιότητας-διαθεσιμότητας των πληροφοριών, case studies, workshops 

Αντιμετώπιση Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων

Περισσότερα...

Δημιουργία Σχεδίου, Ρόλοι, Στελέχωση,  Μεθοδολογία, Αναφορές στις Αρχές, Ειδοποιήσεις, Ενημέρωση, Προσομοίωση, Case Studies.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε σε case studies και στις ασκήσεις προσομοίωσης παραβιάσεων δεδομένων και πληροφοριών.

GDPR στην Υγεία

Περισσότερα...

Για επαγγελματίες στο χώρο της υγείας ιατρούς και στελέχη φορέων υγείας

GDPR Hospitality Edition

Περισσότερα...

Για στελέχη και επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία, online booking, κλπ.)

GDPR για Marketing & Πωλήσεις

Περισσότερα...

Για στελέχη του Marketing, της Επικοινωνίας, της  Έρευνας και των Πωλήσεων.

GDPR & On-Line

Περισσότερα...

Για στελέχη που ασχολούνται με υπηρεσίες  στο internet, το ηλεκτρονικό εμπόριο, social media, κατασκευή web sites και e-shops

GDPR & Εκπαίδευση

Περισσότερα...

Δημιουργία Σχεδίου, Ρόλοι, Στελέχωση Μεθοδολογία, Εναλλακτικές Υποδομές, Απομακρυσμένη Εργασία, Ειδοποιήσεις, Ενημέρωση, Προσωπικά Δεδομένα, Έλεγχοι, Ανάκτηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών, Προσομοίωση, Case Studies

GDPR & Ανθρώπινο Δυναμικό

Περισσότερα...

Για στελέχη Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού

GDPR για Λογιστικά Γραφεία

Περισσότερα...

Για οικονομολόγους, λογιστές, εταιρείες χρηματοοικονομικών συμβουλών

DPIA στην Πράξη

Περισσότερα...

Για DPOs, νομικούς, στελέχη ΙΤ. Προϋποθέσεις, μεθοδολογία, χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, παραδείγματα, Case Studies

Πακέτα Υπηρεσιών Συμμόρφωσης Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Ελευθέρων Επαγγελματιών,

Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ιατροί, Επαγγελματίες Υγείας, Κλινικές, Γηροκομεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Κτηνιατρεία, Ιατρικά Είδη, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο,  e-shops, Ιδιωτικά Σχολεία & Φροντιστήρια, Μεταφορικές Εταιρείες, Ξενοδοχεία & Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Ταξιδιωτικοί Πράκτορες, Εστίαση, Βιοτεχνικές & Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, Ενοικίαση Αυτοκινήτων, Σχολές Οδηγών, κ.ά

Z

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 Η συμμόρφωση γίνεται με βάση τις δικές σας ανάγκες,  με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων συμβούλων μας.

Παραλαμβάνετε οδηγίες, έντυπα, πολιτικές, διαδικασίες, εκπαιδευτικό υλικό, έτοιμα για άμεση εφαρμογή.

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Παρέχεται on-line υποστήριξη και εκπαίδευση στη διάρκεια του έργου.

Δυνατότητα για συνεχή υποστήριξη και επικαιροποίηση με ετήσιο συμβόλαιο.

Δυνατότητα για την υποβολή ερωτημάτων, υποστήριξη και αντιμετώπιση περιστατικών όταν παραστεί ανάγκη.

Αποκτείστε το Πλήρες και Οικονομικό Πακέτο Συμμόρφωσης. Αποφύγετε Κινδύνους & ενδεχόμενα Πρόστιμα.