Εάν δεν εμπιστεύεστε τα δεδομένα
σας, δεν μπορείτε να παίρνετε
αποφάσεις με βάση αυτά.

  • Πόσες φορές δυσκολευτήκατε να πάρετε ή αναβάλλατε μια απόφαση γιατί δεν είχατε επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες;
  • Πόσες φορές χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε ξαφνικά μια κρίση γιατί δεν είχατε έγκαιρη προειδοποίηση;
  • Πόσες φορές έγινε δύσκολη η συμμόρφωση με κανονισμούς και διεθνή πρότυπα γιατί ανακαλύψετε ελλείψεις στην οργάνωση των δεδομένων σας;
  • Πόσες φορές αναβάλλατε ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο επειδή δεν είχατε τις κατάλληλες πληροφορίες;

1 + 5 =