GRC – GDPR

Από την Κανονιστική Συμμόρφωση στην Επιχειρηματική Ευκαιρία

GRC – GDPR 

Το περιβάλλον

Οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οι δημόσιες υπηρεσίες καλούνται καθημερινά να εφαρμόσουν  διαδικασίες με υψηλά επίπεδα διαφάνειας, να συμμορφώνονται με πλήθος κανονισμών και οδηγιών που αλλάζουν συχνά. Ταυτόχρονα  να αντιμετωπίζουν κινδύνους -που πολλές φορές προέρχονται από τρίτα μέρη- καθώς και  να προστατεύουν τα δεδομένα που συλλέγουν και διακινούν όπως και την ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων μερών. 

GRC- Service Center

Στην RBL έχουμε δημιουργήσει το GRCService Center (GovernanceRiskCompliance), για να σας παρέχουμε ολιστική κάλυψη των αναγκών σας.  

Διασφαλίζουμε  ότι οι σωστοί άνθρωποι λαμβάνουν τις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή καθορίζονται οι σωστοί στόχοι,  εφαρμόζονται  οι διαδικασίες  και γίνονται οι ενέργειες και έλεγχοι για την έγκαιρη αναγνώριση αδυναμιών, απειλών  και κινδύνων και την αποτελεσματική  αντιμετώπισή  τους.  

  Μετατρέψτε το GRC σε Επιχειρηματική Ευκαιρία 

  Whistleblowing ν. 4990/2022

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

  U

  Διάγνωση Ελλείψεων, Έλεγχοι και Κάλυψη Κενών

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

  Έλεγχος Συμμόρφωσης και Συμμόρφωση με GDPR

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

  s

  Διαχείριση Κινδύνων

   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

  Αντιμετώπιση Περιστατικών Παραβίασης

   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

  Z

  Επικαιροποίηση / Συνεχής Υποστήριξη

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

  Εκπαίδευση

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

  i

  Πακέτα Συμμόρφωσης για Μεσαίες & Μικρές Επιχειρήσεις

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

  Whistleblowing ν. 4990/2022 

  O νόμος 4990/2022 αφορά την προστασία  προσώπων (π.χ. εργαζόμενοι, πρώην και υποψήφιοι εργαζόμενοι,  πελάτες, προμηθευτές, σύμβουλοι, εθελοντές, μέλη ΔΣ, συνεργάτες) που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου στον εργασιακό χώρο (Whistleblowers) δηλαδή, παράνομες πρακτικές ή ανήθικες συμπεριφορές.​

  Για παράδειγμα, κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία, διαφθορά, απάτη, απάτη στις προμήθειες, υπεξαίρεση, ξέπλυμα, ασφάλεια δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων, ασφάλεια τροφίμων, προστασία προσωπικών δεδομένων, σεξουαλική παρενόχληση, σεξισμός, σωματική και λεκτική βία,  απαράδεκτη συμπεριφορά, απειλές, διακρίσεις, κ.ά.

  Οι αναφορές μπορεί να είναι επώνυμες ή ανώνυμες  με προστασία της ανωνυμίας.

  • Υπόχρεοι του νόμου είναι οι φορείς, οργανισμοί, επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προσφέρουν  χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και όλοι όσοι απασχολούν ταυτόχρονα 50 ή περισσότερους εργαζόμενους.
  • Καθιερώνεται ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης  Αναφορών (Υ.Π.Π.Α). Ο Υ.Π.Π.Α. μπορεί να είναι ένας εργαζόμενος  ή  εξωτερικός συνεργάτης, με ευθύνη την πλήρη διαχείριση των αναφορών. Σε μη ορισμό Υ.Π.Π.Α., επιβάλλεται  πρόστιμο.

  Πολιτική και Διαδικασίες

  Περισσότερα...

  Διαμορφώνουμε την Πολιτική Αναφορών προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

  Δημιουργούμε τις κατάλληλες ροές πολιτικές και διαδικασίες για την υποβολή αναφορών,  τη διαχείρισή, την ανάθεση σε υπεύθυνο, τη διερεύνηση τους, τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο.

  Καλύπτουμε όλες τις ενέργειες για ένταξη της υπηρεσίας στο πλαίσιο του GDPR, όπως πολιτικές, Εκτίμηση Αντικτύπου, Διατήρηση δεδομένων, κλπ.

  Ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές και τις  προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των whistleblowers.

  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

  Περισσότερα...

  Σας παρέχουμε ασφαλή πλατφόρμα για να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι αναφορές 24Χ7, αναγκαία για την εφαρμογή του νόμου.

  Η πλατφόρμα (κατατάσσεται σαν #1 στην κατηγορία της), είναι και στην ελληνική γλώσσα (υποστηρίζει 50 γλώσσες), πιστοποιημένη κατά ISO 27001,  ελεγμένη κατά ISAE 3000, πλήρως συμμορφωμένη με τον GDPR και χρησιμοποιεί End-to-End encryption.

  Σας δίνει case management system, με ανάθεση σε αρμόδιο, πλήθος αναφορών, χρονικής ανταπόκρισης, κατηγοριοποιήσεων, παραμετροποίησης, κλπ.

  Ο αναφέρων/καταγγέλλων υποβάλλει επώνυμες ή ανώνυμες, γραπτές ή προφορικές αναφορές (και με αλλοίωση φωνής), καθώς και επισυναπτόμενα  και ενημερώνεται για την εξέλιξη με μοναδικό κωδικό. Ο διαχειριστής της αναφοράς διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα μέσω του case management system ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται η ανωνυμία.

  Εκπαίδευση

  Περισσότερα...

  Σας παρέχουμε εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για το  σκοπό του whistleblowing και την ενίσχυση της κουλτούρας ακεραιότητας.

  Υποστήριξη – Ρόλος Υ.Π.Π.Α

  Περισσότερα...

  Αναλαμβάνουμε το ρόλο του Υπεύθυνου Παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών –Υ.Π.Π.Α. Παραλαμβάνουμε τις αναφορές, διαχειριζόμαστε την παρακολούθηση, με επικοινωνία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες και ανάθεση σε αυτές, με επικοινωνία με τους αναφέροντες, τηρούμε αρχείο και σας  παρέχουμε πλήρη και αναλυτική ενημέρωση.

  Ταυτόχρονα παρακολουθούμε αποφάσεις και οδηγίες για επικαιροποίηση.

  U

  Διάγνωση Ελλείψεων Έλεγχοι και Κάλυψη Κενών 

  person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

  Διαδικασίες & Πολιτικές (Business Audit)

  Περισσότερα...

  Εξέταση των εσωτερικών διαδικασιών,  πολιτικών, που αφορούν επεξεργασίες δεδομένων, κλπ. Αντίστοιχιση του λειτουργικού μοντέλου με τις επεξεργασίες δεδομένων

  Έλεγχος Παρουσίας στο Internet & Social Media

  Περισσότερα...

  Αξιολόγηση πολιτικών, διαδικασιών, φορμών, όρων, ενημέρωσης, επικοινωνίας & διαφήμισης, συγκατάθεσης, newsletters, πολιτικές απορρήτου και cookies, κλπ.

  Μελέτη Αποκλίσεων (Gap Analysis)

  Περισσότερα...

  Εκπόνηση λεπτομερούς μελέτης αποκλίσεων ανα δραστηριότητα συσχετιζόμενη με τις απαιτήσεις του GDPR

  Σχέδιο Υλοποίησης (Action Plan)

  Περισσότερα...

  Δημιουργία αναλυτικού σχεδίου δράσης με προτεινόμενες ενέργειες ανά επεξεργασία, δραστηριότητα, οργανωτική μονάδα της εταιρείας σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, με σκοπό να αποτελέσει τον οδηγό προς τη συμμόρφωση και σημείο ελέγχου αυτής

  Επανασχεδιασμός

  Περισσότερα...

  Επανασχεδιασμός διαδικασιών, πολιτικών, ροών, κλπ. βάσει των ευρημάτων της Μελέτης Αποκλίσεων,  ώστε να γίνει η απαραίτητη ευθυγράμμιση.

  Έλεγχος Συμμόρφωσης και Συμμόρφωση  με GDPR 

  person holding jigsaw puzzle piece

  Η RBL είναι από τις πρώτες εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – GDPR (General Data Protection Regulation), έχοντας υλοποιήσει εκατοντάδες έργα στην ελληνική και διεθνείς αγορές. 

  Νομικός Έλεγχος (Legal Audit)

  Περισσότερα...

  Πλήρης νομικός έλεγχος σε συμβάσεις, φόρμες, όρους, τρόπους επικοινωνίας, προωθητικές ενέργειες, κλπ. σχετικά με πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, δημόσιες αρχές, κλπ. 
  Έλεγχος για την ορθή διαχείριση δεδομένων και διαδικασιών σχετικά με τους εργαζομένους. 
  Έλεγχος για τη διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ 

  Έλεγχος και Επανασχεδιασμός Διαδικασιών

  Περισσότερα...

  Επανασχεδιασμός διαδικασιών & πολιτικών ώστε να συμμορφωθούν με το κανονιστικό πλαίσιο.

  Έλεγχος και Επανασχεδιασμός Συμβάσεων, Εντύπων, Πολιτικών

  Περισσότερα...

  Επανασχεδιασμός συμβάσεων, όρων, πολιτικών απορρήτου, ενημέρωσης, διατήρησης αρχείων κατηγοριών υποκειμένων, κλπ. βάσει των ευρημάτων της Διάγνωσης Ελλείψεων ώστε να συμμορφωθούν με το κανονιστικό πλαίσιο από νομική και λειτουργική άποψη.

  Έλεγχος Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής & Διαδικτύου εφαρμογή Διαδικασιών και Πολιτικές

  Περισσότερα...

  Κάλυψη κενών που εντοπίστηκαν κατά το ΙΤ Audit, ορθή διαβάθμιση δικτύων, αναγκαιότητα κρυπτογράφησης δεδομένων, κλπ. 

  Συγγραφή πολιτικών ασφάλειας σχετικά με συστήματα πληροφορικής, προσβάσεων, χρήσης email, διαδικτύου, φυσική ασφάλεια, αντιγράφων ασφαλείας (backup), χρήσης laptops, USBs, κινητών τηλεφώνων, κλπ. 

  Έλεγχος και Επανασχεδιασμός Παρουσίας στο Διαδίκτυο

  Περισσότερα...

  Επανασχεδιασμός όρων, κειμένων, πολιτικών απορρήτου, cookies, φορμών επικοινωνίας, ενεργειών προώθησης, κλπ. σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες των Αρχών Προστασίας  και τις πρακτικές ασφάλειας στο διαδίκτυο.

  Έλεγχος και δημιουργία Data Mapping & Καταγραφή Επεξεργασιών (Αρ. 30)

  Περισσότερα...

  Σχηματική απεικόνιση όλων των ροών δεδομένων με αποτύπωση των εμπλεκομένων μερών εντός και εκτός της εταιρείας, καθώς και το είδος των δεδομένων, την πηγή προέλευσης, τον τρόπο μεταφοράς, το χρόνο και τα μέσα διατήρησης, κλπ. 

  των ροών των πληροφοριών. Δημιουργία του αρχείου καταγραφής επεξεργασιών σύμφωνα με το Αρ. 30 του κανονισμού σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και τις διεθνείς πρακτικές.

  Εκτίμηση Αντικτύπου (DPIA)

  Περισσότερα...

  Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης αντικτύπου στην ιδιωτικότητα (DPIAData Protection Impact Assesment) σε όσες επεξεργασίες θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στα προβλεπόμενα από τον κανονισμό και τις αρχές προστασίας δεδομένων. Σκοπός είναι να προσδιορισθούν και αξιολογηθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι που μπορεί να προκληθούν από ενδεχόμενες παραβιάσεις δεδομένων σε φυσικά πρόσωπα καθώς και μέτρα ασφάλειας για την προστασία τους.

  Χρονική Διατήρηση Δεδομένων

  Περισσότερα...

  Προσδιορίζουμε το χρόνο διατήρησης δεδομένων σύμφωνα με τις επιχειρησιακές σας ανάγκες και τις απαιτήσεις των κανονισμών και προβαίνουμε σε  ‘Έλεγχο εφαρμογής της διαγραφής δεδομένων.

  Έλεγχος προμηθευτών / συνεργατών

  Περισσότερα...

  Δημιουργία αρχείων και έλεγχος ύπαρξης της κατάλληλης σύμβασης με αυτούς (π.χ. εκτελούντες την επεξεργασία, από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας) 

  Ερωτηματολόγια και επιτόπιοι έλεγχοι εκτελούντων την επεξεργασία.

  Ανταπόκριση σε Αιτήματα Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

  Περισσότερα...

  Με τον GDPR τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων (π.χ. εργαζόμενοι, πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες, συνεργάτες) σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα ενδυναμώνονται και μάλιστα ορίζονται χρονικά περιθώρια για την ανταπόκριση σε αυτά. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για τις διαδικασίες ανταπόκρισης, καταγραφής,  τον τρόπο χειρισμού αιτημάτων και αναλαμβάνουμε την επικοινωνία με τα φυσικά πρόσωπα.

  Δημιουργία Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων

  Περισσότερα...

  Δημιουργία του σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης (Incident Response Plan) με αναλυτικές οδηγίες και πολιτικές, μέλη ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών, πρωτόκολλα αντιμετώπισης, εκτίμηση επιπτώσεων, προϋποθέσεις ενημέρωση αρχών και φυσικών προσώπων για παραβίαση, αντιμετώπιση κρίσης, επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες, κοινό, δημόσιες αρχές, κλπ. 

  DPO as a Service

  Περισσότερα...

  Σε πολλές περιπτώσεις ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection OfficerDPO) είναι υποχρεωτικός από τον Κανονισμό. Ο ορισμός εξωτερικού DPO συνήθως είναι η καλύτερη λύση για την εταιρεία σας. Η RBL προσφέρει υπηρεσίες DPO που καλύπτουν νομικά θέματα, θέματα πληροφορικής & ασφάλειας πληροφοριών καθώς και επιχειρηματικών λειτουργιών. Οι σύμβουλοι μας με διεθνείς πιστοποιήσεις, εμπειρογνωσία και επιστημονική κατάρτιση διασφαλίζουν την εφαρμογή της συμμόρφωσης στην πράξη. Εάν έχετε DPO, προσφέρουμε την υπηρεσία Coaching to DPO ώστε μα διασφαλίζεται ότι ο DPO σας έχει την τελευταία ενημέρωση στις εξελίξεις.

  GDPR Help Desk

  Περισσότερα...

  Παρέχουμε υποστήριξη, ενημέρωση αποφάσεων και οδηγιών των Αρχών Προστασίας και των Δικαστηρίων, γνωμοδοτήσεις, εξέταση συμβάσεων, συμβουλές, επίλυση αποριών που μπορεί να αντιμετωπίσετε σχετικά με προσωπικά δεδομένα και εφαρμογής του GDPR. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω 
  email, τηλεφώνου και τηλεδιάσκεψης.

  Μελέτη για Ασφαλιστική Κάλυψη Κινδύνων από Απώλεια Δεδομένων (Cyber Insurance)

  Περισσότερα...

  Έλεγχος με βάση τη μεθοδολογία και τις απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών που καλύπτουν τις επιπτώσεις από απώλεια δεδομένων με ασφαλιστικά προγράμματα.

  Διαχείριση Κινδύνων 

  Καταγραφή και αξιολόγηση κινδύνων

  Περισσότερα...

  Καταγράφονται διακριτά οι κίνδυνοι στις διάφορες διαστάσεις τους (π.χ. τοποθεσίες, διεργασίες, περιοχές κινδύνων, κατηγορίες κινδύνων). Δημιουργείται πίνακας ελέγχου, διαδικασίες έγκρισης και επαναξιολόγησης, παράγονται αναφορές.

  Αξιολόγηση Ευπάθειας Υποδομών, Πληροφορικής, Δικτύων & Διαδικτύου (vulnerability assessment)

  Περισσότερα...

  Αποτύπωση του περιβάλλοντος πληροφορικής και δικτύων, προσβάσεων, τηλεπικοινωνιών, email, βάσεων δεδομένων, servers και σταθμών εργασίας, κλπ. και έλεγχος τρωτότητας αυτών.

  Penetration Test

  Περισσότερα...

  Οι απειλές και οι επιθέσεις στο περιβάλλον των συστημάτων πληροφορικής & δικτύων είναι καθημερινό φαινόμενο. Διενεργούνται περιοδικά penetration tests σύμφωνα με τις εξελίξεις στο χώρο του cyber security ώστε να διαπιστώνονται τυχόν ευπάθειες και να αντιμετωπίζονται ανάλογα.

  Αντιμετώπιση Περιστατικών Παραβίασης 

  Δημιουργία Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων

  Περισσότερα...

  Δημιουργία του σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης (Incident Response Plan) με αναλυτικές οδηγίες και πολιτικές, μέλη ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών, πρωτόκολλα αντιμετώπισης, εκτίμηση επιπτώσεων, προϋποθέσεις ενημέρωση αρχών και φυσικών προσώπων για παραβίαση, αντιμετώπιση κρίσης, επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες, κοινό, δημόσιες αρχές, κλπ. 

  Αντιμετώπιση Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων

  Περισσότερα...

  Τα Περιστατικά παραβίασης δεδομένων ισοδυναμούν με κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η RBL αναλαμβάνει το συνολικό συντονισμό που περιλαμβάνει τη διερεύνηση, την έρευνα, την αντιμετώπιση, τη διαχείριση ενός περιστατικού από νομική, τεχνική και επιχειρησιακή πλευρά. Προετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα για ενημέρωση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των φυσικών προσώπων, του κοινού, των συνεργατών, κλπ.  

  καθώς και προτείνουμε τις ενέργειες για ανάκαμψη από ένα περιστατικό. Συντονίζουμε τις ενέργειες για την εξακρίβωση των αιτιών του περιστατικού και την εφαρμογή των απαραίτητων βελτιώσεων.

  Πρόληψη – Ευαισθητοποίηση και Ασκήσεις Ετοιμότητας για Αποφυγή Παραβιάσεων (π.χ. phishing)

  Περισσότερα...

  Θεωρούμε ότι η καλύτερη πρόληψη για την αποφυγή και αντιμετώπιση παραβιάσεων είναι η  ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση. 

  Διοργανώνουμε προσομοιώσεις παραβιάσεων βάσει σεναρίων με στόχο την εγρήγορση του προσωπικού και τη δημιουργία κουλτούρας προστασίας των πληροφοριών στην εταιρεία. 

  Σαν συνεργάτης της Attack Simulator, ηγέτιδας εταιρείας σε θέματα προστασίας πληροφοριών, προσομοιώνουμε  “επιθέσεις” phishing που ακολουθούνται από σχετική εκπαίδευση. Δίνουμε αναλυτικά reports συμπεριφοράς και προόδου των χρηστών 

  Πρόληψη και συνεχής παρακολούθηση - Digital Risk Protection

  Περισσότερα...

  Με την πλατφόρμα της συνεργαζόμενης εταιρείας Skurio, μέσω έγκαιρων προειδοποιήσεων 24/7 παρέχουμε τη δυνατότητα έγκαιρης ανακάλυψης απειλών και κινδύνων που σχετίζονται με την έκθεση δεδομένων και επιχειρηματικών πληροφοριών στο surface, deep και dark web.

   

  Z

  Επικαιροποίηση / Συνεχής Υποστήριξη 

  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στη Διοίκηση

  Περισσότερα...

  Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στη Διοίκηση της Εταιρείας σε όλα τα θέματα GRC Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συνεχής εφαρμογή των διαδικασιών και πολιτικών, η αντιμετώπιση κινδύνων και η συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και τα πρότυπα.

  Μόνιμη Εποπτεία (Permanent Supervision) 

  Περισσότερα...

  Δημιουργούμε μια σειρά  δεικτών μέτρησης κρίσιμων μεγεθών, για τον έλεγχο εφαρμογής διαδικασιών & πολιτικών που εντάσσονται στο πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης διαφόρων κινδύνων 

  Η εμπειρία δείχνει ότι όταν δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου και έγκαιρη αντιμετώπιση, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα που επηρεάζουν σοβαρά  πολλές επιχειρησιακές δραστηριότητες. 

  Θα σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε τον τρόπο ελέγχου, τα χρονικά διαστήματα, τον τρόπο αναφοράς, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, την εκπαίδευση του προσωπικού σας   ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς η ανθεκτικότητα και η ανάπτυξη της Εταιρείας σας. 

  Ενημέρωση για τις Τρέχουσες Εξελίξεις

  Περισσότερα...

  Ενημέρωση των αρμοδίων στελεχών της εταιρείας για τις εξελίξεις στο κανονιστιτικό πλαίσιο, την εισαγωγή νέων οδηγιών και νόμων, αποφάσεις Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

  Μελέτη για τις προσαρμογές που απαιτούνται στην εταιρεία. 

  Πιστοποιήσεις

  Περισσότερα...

  Η Πιστοποίηση στα διάφορα πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και την επιχειρηματική συνέχεια αποτελούν βασικό στοιχείο του GRC. 

  Παρέχουμε υπηρεσίες για DPO/GDPR, το ISO27001 και ISO 22301.  

   

  Εκπαίδευση 

  Αποτελούμε το σημείο αναφοράς στην εξειδικευμένη εκπαίδευση, προσφέρουμε πλήρη σειρά  βιωματικών  προγράμματων που ενισχύουν την κουλτούρα ασφάλειας και διαχείρισης πληροφοριών και απευθύνονται σε όλους τους ρόλους και βαθμίδες του προσωπικού σας.

  Η RBL είναι συνιδρυτής  και διαχειριστής του DPO Academy,  του πρώτου εκπαιδευτικού φορέα στην Ελλάδα, εξειδικευμένου στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και στο ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data protection Officer – DPO).
  Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα οδηγεί σε

  Πιστοποίηση ISO 17024 από την TUV Austria Hellas

  Η εκπαίδευση πάνω από 2.500 στελεχών από κάθε κλάδο της αγοράς, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη σας.

  Δυνατότητα και  για on-line Παρακολούθηση

  Δυνατότητα επιδότησης  μέσω ΛΑΕΚ 

  DPO Executive

  Περισσότερα...

  Το πρώτο και πρωτοποριακό πρόγραμμα  εκπαίδευσης στελεχών που επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο DPO ή να συμμετέχουν σε ομάδες διαχείρισης δεδομένων. Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση ISO17024 από την TUV Austria Hellas και παρέχεται σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas και τη Νομική Βιβλιοθήκη

  GDPR Awareness

  Περισσότερα...

  Οι βασικές αρχές του GDPR που όλοι πρέπει να γνωρίζουν 

  Έλεγχος Συμμόρφωσης Εφαρμογής GDPR

  Περισσότερα...

  Έλεγχος του επιπέδου συμμόρφωσης, κρίσιμες περιοχές συμμόρφωσης, μόνιμη εποπτεία, αναφορές, accountability, toolkit ελέγχου. Η απαραίτητη εκπαίδευση για τον DPO και όσους ασχολούνται με την Προστασία Δεδομένων για να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο  

  Ασφαλές Περιβάλλον Απομακρυσμένης Εργασίας

  Περισσότερα...

  Πλαίσιο, Απαιτήσεις, Προσωπικά Δεδομένα, Ασφάλεια, Συμβάσεις, Επικοινωνία

  Πρακτική εφαρμογή καθημερινών Μέτρων Ασφάλειας Πληροφοριών

  Περισσότερα...

  Η αξία των πληροφοριών, πως οι πληροφορίες εκτίθενται σε κίνδυνο, η προστασία τους σε ηλεκτρονικά και φυσικά μέσα, internet, δίκτυα, συσκευές αποθήκευσης, κινητά μέσα, χρήση email & αντιμετώπιση phishing, η πολιτική του «καθαρού γραφείου”, πολιτικές ασφάλειας, φυσική ασφάλεια, αναφορά περιστατικών παραβίασης, κουλτούρα ενίσχυσης της εμπιστευτικότητας-ακεραιότητας-διαθεσιμότητας των πληροφοριών, case studies, workshops 

  Αντιμετώπιση Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων

  Περισσότερα...

  Δημιουργία Σχεδίου, Ρόλοι, Στελέχωση,  Μεθοδολογία, Αναφορές στις Αρχές, Ειδοποιήσεις, Ενημέρωση, Προσομοίωση, Case Studies.

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε σε case studies και στις ασκήσεις προσομοίωσης παραβιάσεων δεδομένων και πληροφοριών.

  GDPR στην Υγεία

  Περισσότερα...

  Για επαγγελματίες στο χώρο της υγείας ιατρούς και στελέχη φορέων υγείας

  GDPR Hospitality Edition

  Περισσότερα...

  Για στελέχη και επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία, online booking, κλπ.)

  GDPR για Marketing & Πωλήσεις

  Περισσότερα...

  Για στελέχη του Marketing, της Επικοινωνίας, της  Έρευνας και των Πωλήσεων.

  GDPR & On-Line

  Περισσότερα...

  Για στελέχη που ασχολούνται με υπηρεσίες  στο internet, το ηλεκτρονικό εμπόριο, social media, κατασκευή web sites και e-shops

  GDPR & Εκπαίδευση

  Περισσότερα...

  Δημιουργία Σχεδίου, Ρόλοι, Στελέχωση Μεθοδολογία, Εναλλακτικές Υποδομές, Απομακρυσμένη Εργασία, Ειδοποιήσεις, Ενημέρωση, Προσωπικά Δεδομένα, Έλεγχοι, Ανάκτηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών, Προσομοίωση, Case Studies

  GDPR & Ανθρώπινο Δυναμικό

  Περισσότερα...

  Για στελέχη Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού

  GDPR για Λογιστικά Γραφεία

  Περισσότερα...

  Για οικονομολόγους, λογιστές, εταιρείες χρηματοοικονομικών συμβουλών

  DPIA στην Πράξη

  Περισσότερα...

  Για DPOs, νομικούς, στελέχη ΙΤ. Προϋποθέσεις, μεθοδολογία, χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, παραδείγματα, Case Studies

  Πακέτα Υπηρεσιών Συμμόρφωσης Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Ελευθέρων Επαγγελματιών,

  Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων

  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  Ιατροί, Επαγγελματίες Υγείας, Κλινικές, Γηροκομεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Κτηνιατρεία, Ιατρικά Είδη, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο,  e-shops, Ιδιωτικά Σχολεία & Φροντιστήρια, Μεταφορικές Εταιρείες, Ξενοδοχεία & Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Ταξιδιωτικοί Πράκτορες, Εστίαση, Βιοτεχνικές & Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, Ενοικίαση Αυτοκινήτων, Σχολές Οδηγών, κ.ά

  Z

  ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

   Η συμμόρφωση γίνεται με βάση τις δικές σας ανάγκες,  με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων συμβούλων μας.

  Παραλαμβάνετε οδηγίες, έντυπα, πολιτικές, διαδικασίες, εκπαιδευτικό υλικό, έτοιμα για άμεση εφαρμογή.

   

  ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

  Παρέχεται on-line υποστήριξη και εκπαίδευση στη διάρκεια του έργου.

  Δυνατότητα για συνεχή υποστήριξη και επικαιροποίηση με ετήσιο συμβόλαιο.

  Δυνατότητα για την υποβολή ερωτημάτων, υποστήριξη και αντιμετώπιση περιστατικών όταν παραστεί ανάγκη.

  Αποκτείστε το Πλήρες και Οικονομικό Πακέτο Συμμόρφωσης. Αποφύγετε Κινδύνους & ενδεχόμενα Πρόστιμα.